obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE – SVÍTIDLA

Termín dodání:

Standardní termín 4-6 týdnů od potvrzení objednávky/podpisu smlouvy a zaplacení zálohy. Přesný termín bude potvrzen po potvrzení objednávky.

Platební podmínky:

Záloha při objednání 70 % splatná do 7 dnů od objednání, doplatek splatný před dodáním. Platební podmínky je možno měnit pouze písemnou dohodou. V případě prodlení s úhradou zálohy se o dobu prodlení posouvá termín dodání. V případě prodlení s úhradou doplatku bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Doprava, montáž, likvidace obalů a ochrana zhotoveného díla po jeho dokončení NEZAHRNUTA v ceně.

Koordinační činnost není zahrnuta v ceně.

Záruční lhůta: 24 měsíců od předání při dodržení záručních podmínek a manuálů.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně s uvedením kódu/popisu výrobku, popisu vady, čísla faktury.

Záruční lhůta se nevztahuje na světelné zdroje, baterie, elektronické vybavení svítidel.

Slevy uvedené v nabídce jsou platné jako celek. V případě zájmu pouze o vybrané položky budou slevy aktualizovány.

Cenová nabídka vychází z předané poptávky a předaných podkladů. Zhotovitel nenese odpovědnost za informace a skutečnosti, které mu nebyly před zhotovením nabídky sděleny.

Objednatel / kupující je povinen zajistit stavební připravenost pro realizaci díla/dodávky . V případě, že není stavební připravenost zajištěna, je dodavatel oprávněn pozastavit své plnění do doby, dokud nebude stavební připravenost řádně zajištěna.

Případný poplatek za zařízení staveniště bude připočten k ceně dle této cenové nabídky.

Zboží na objednávku a na které byla zaplacena záloha, není možno vrátit.

Platnost nabídky: 60 dnů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poskytnutá záruka trvá a zákazník může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze v případě soustavného dodržování záručních manuálů pro jednotlivé komodity a těchto záručních podmínek:

OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Při užívání dodaných výrobků musí být plněny pokyny a respektovány platné technické normy a dále doporučení uvedená v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané dokumentaci.
 2. Jsou řádně, včas a odborně prováděny všechny servisní prohlídky podle předepsaného rozsahu a intervalů, a to výhradně autorizovanými techniky dodavatele.
 3. Závady, které byly zjištěny při pravidelných servisních prohlídkách, nechá zákazník odstranit v nejkratší možné době.
 4. Při opravách budou použity výhradně součástky doporučené dodavatelem.
 5. Veškeré vady či poškození v záruční době zákazník bez zbytečného odkladu oznámí dodavateli.
 6. Instalace svítidel nebo její úpravy budou prováděny dle montážního návodu a podmínek určených výrobcem.
 7. Montáž a údržbu provádí jen osoba s příslušným oprávněním tj. osoba znalá ve smyslu § 5 vyhl. ČUBP a ČUB č.50/1978 Sb.
 8. Provozovatel soustavy povede deník údržby světelné soustavy, ze kterého bude patrné, kdy, kým a jaký zásah byl na světelné soustavě proveden. Deník údržby je provozovatel povinen na vyžádání předložit prodávajícímu.
 9. Bude dodržen režim provozu = počet prosvícených hodin dle kalkulace (max tolerance = 10%). V případě překročení se záruka poměrně zkracuje.
 10. V případě jednorázového znečištění je nájemce povinen svítidla očistit aby nebylo poškozeno svítidlo.
 11. Nájemce je povinen zajistit, aby byly prováděny periodické revize elektrického zařízení v předepsaných intervalech. Zpráva o výsledku revize je pro provozovatele závazná. Provozovatel elektrického zařízení musí zajistit odstranění závad nebo provést prozatímní bezpečnostní opatření ve stanovené lhůtě. Nemůže-li závady odstranit, musí příslušné zařízení odpojit. Revizní zprávy mohou být požadovány jako podklad pro reklamační řízení.
 12. Je-li nutné v rámci údržby svítidlo demontovat z místa určení a převést na dílnu, smí provést jeho odpojení a připojení jen osoba s příslušným oprávněním tj. osoba znalá ve smyslu § 5 vyhl. ČUBP a ČUB č.50/1978 Sb.
 13. V případě neodborného zásahu do elektrických obvodů a připojení na elektrickou síť se provozovatel vystavuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a ztrácí záruku.
 14. Zařízení se nesmí používat žádným jiným způsobem, než je jeho běžné použití.
 15. Nájemce je povinen zajistit prořez rostlin tak, aby rostliny nebránily řádné funkci veřejného osvětlení

V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH REKLAMACE NEMŮŽE BÝT UZNÁNA

 1. Nájemce druhotně poškodil výrobek neodbornou údržbou, mechanickým poškozením či neopatrným zacházením v rozporu s návody, těmito záručními podmínkami či normami.
 2. Zařízení je poškozeno vandalismem.
 3. Nájemce o vlastní vůli modifikoval konstrukci či zapojení svítidla
 4. Produkt byl opraven neautorizovanou osobou.
 5. Drobné rozdíly v barevných odstínech mezi výrobky nebo z důvodu různého stáří jednotlivých výrobků.
 6. Poškození bylo způsobeno chemikáliemi;
 7. Na vady:

a. způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou
b. způsobené neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.)
c. vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)
d. způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním
e. způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.)
f. způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným dodavatelem (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.)
g. vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a další předané literatuře

Pokud není uznaná reklamace, musí odběratel zaplatit všechny související náklady. Náklady spojené či jinak související s případnou demontáží či jinou přípravou vadného zboží ve sjednaném místě k převzetí prodávajícím, jakož i náklady spojené či jinak související s převzetím náhradního čí opraveného zboží nájemcem a jeho opětovnou montáží či instalací nese nájemce.

Vady musí být uplatněny písemně včetně přesné specifikace výrobku, popisu vady a čísla faktury, na zákaznické oddělení EXX: reklamace@exx.cz nebo tel. 235 097 611.

Praha | Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 | po – pá: 9 – 18 | +420 235 097 611 | info@ecoledsol.cz
Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno – Přízřenice | po – pá: 8 – 17 | +420 544 526 860 | info@ecoledsol.cz
Most | Čsl. armády 1291, obj. kasáren, 434 01 Most | po – pá: 8 – 17 | +420 728 322 864 | info@ecoledsol.cz
Havířov | Moskevská 24a/1440, 736 01 Havířov | +420 606 066 214 | palencar@exx.cz
Bratislava | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 8 – 17 | info@exx.sk